Kristina Zovko životopis

Osobni podaci

   

 

Prezime(na) / Ime(na)

 Zovko Kristina

Adresa(e)

Zagreb

Državljanstvo

Hrvatsko

Radno iskustvo

 

Ime i adresa poslodavca

Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Datumi

09.07.2012.-

Zanimanje ili radno mjesto

Glavna tajnica

Glavni poslovi i odgovornosti

Koordinira i upravlja radom Glavnog tajništva ministarstva, prati i analizira radne procese u okviru ministarstva i osigurava učinkovitost u radu, uspostavlja i održava stalnu stručnu komunikaciju unutar svih organizacijskih cjelina unutar ministarstva te koordinira i promiče stručnu komunikaciju sa svim tijelima državne uprave, daje stručna mišljenja,  koordinira i usaglašava izrade nacrta prijedloga zakona i drugih akata radi provođenja zakona iz djelokruga rada ministarstva, potpisuje akte za koje ga ovlasti ministar, kao i službenu prepisku iz svojeg djelokruga, supotpisuje akte iz djelokruga Tajništva koje potpisuje ministar i zamjenik ministra, odobrava korištenje, raspored i isplatu financijskih sredstava sukladno Pravilniku o unutarnjem redu ministarstva, u suradnji s čelnicima ostalih ustrojstvenih jedinica predlaže godišnji Plana prijema državnih službenika u ministarstvo, koordinira poslove u svezi svih radnopravnih pitanja službenika i namještenika ministarstva, njihovog stručnog usavršavanja i osposobljavanja te napredovanja i nagrađivanja, sudjeluje u organizaciji, predlaže mjere te nadzire provedbu sigurnosno- tehničkih poslova koji se odnose na cjelovitu zaštitu osoba, imovine i objekta ministarstva, koordinira provođenje informatičkih poslova koji se odnose na održavanje te stabilnost i sigurnost informacijskog sustava, predlaže mjere za unaprjeđivanje rada informacijskog sustava te educiranja službenika za rad sa informatičkim proizvodima, koordinira pripremu i izradu Državnog proračuna zajedno s čelnicima Uprava i  odgovornim osobama glava u Razdjelu, koordinira izradu plana proračunskih sredstava potrebnih za rad svih Uprava, definira načine nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, organizira rad inventurne komisije za popis imovine, kontrolira izvršenje proračunskih  sredstava, odgovoran je za zakonitu, stručnu i pravovremenu provedbu svih zadataka Glavnog tajništva ministarstva, obavlja i ostale poslove po nalogu ministra.

Ime i adresa poslodavca

HP-Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

Datumi

01.02.2010. - 08.07.2012.

Zanimanje ili radno mjesto

Pomoćnica izvršne direktorice Ureda za javnu nabavu 

Glavni poslovi i odgovornosti

Obavljanje svih poslova u vezi s  provođenjem postupaka javnih nabava: prezentacija i tumačenje poslovnih rezultata Upravi i menadžmentu, Koordinacija i komunikacija s drugim divizijama i uredima s ciljem definiranja potrebnih informacija koje im omogućavaju ostvarenje zadanih ciljeva, predlaganje, koordinacija i praćenje realizacije plana nabave na razini Društva, nadziranje i koordinacija provođenja postupaka javne nabave svih vrijednosti na razini Društva, nadziranje pripreme ugovora sukladno provedenim postupcima i zakonodavstvu iz područja javne nabave, Praćenje realizacije javne nabave te podnošenje statističkih izvješća Upravi Društva, Nadzornom odboru i resornim ministarstvima, surađivanje s državnim tijelima Republike Hrvatske radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja javne nabave, izrađivanje prijedloga programa izobrazbe kadrova za primjenu zakonodavnog okvira javne nabave na razini Društva, sudjelovanje u strateškim i projektnim timovima i/ili ih koordinira, pripremanje i provođenje interne edukacije iz područja javne nabave i dr.

Ime i adresa poslodavca

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Kneza Mutimira 5/I, 10000 Zagreb

Datumi

21.08.2006. – 31.01.2010.

Zanimanje ili radno mjesto

Prvo vježbenik, a po polaganju državnog stručnog ispita stručni savjetnik

Glavni poslovi i odgovornosti

Praćenje pravne regulative i prakse u okviru djelokruga Državne komisije, sudjelovanje u izradi njezinih akata; obavljanje svih pravnih poslova u vezi s žalbenim, građanskim i upravnim sporovima i drugim postupcima iz nadležnosti Državne komisije (proučavanje žalbenih navoda/ponuda/dokumentacija za nadmetanje, pisanje rješenja i zaključaka; pisanje odgovora na tužbe); drugi poslovi.

Ime i adresa poslodavca

„LAKS“ zanatsko-proizvodna, trgovačka i ugostiteljska radnja / 'MP' obrt za trgovinu, proizvodnju i ugostiteljstvo

Datum

23.08.1995.- 23.12.1997. / 24.12.1997.- 31.12.2000. 

Zanimanje ili radno mjesto

Asistent u tajništvu

Glavni poslovi i odgovornosti

Administrativni poslovi

Obrazovanje i osposobljavanje

 

Datumi

1996.-2005.

Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Pravni fakultet u Zagrebu; (Osnovna škola 'Gračani' u Zagrebu, srednja škola: XVIII. (jezična) gimnazija u Zagrebu te godina dana u SAD-u)

Naziv dobivenog zvanja

Dipl.iur.

Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji

VSS

Datumi

2011./2012.

Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

InternationalTraining Centre-InternationalLabourOrganization, Torino/Italija; IPA projekt "EuropeAid/129724/C/SER/Multi - Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey"

 Glavni predmeti

Javna nabava

 Naziv dobivenog zvanja

certifikat ITC-ILO InternationalTraining Centre (Torino, Italija) o položenom programu TrainingofTrainersinPublicProcurement

 

Datumi

 

2012./2013.

Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Državna škola za javnu upravu

 Glavni predmeti

Program za rukovodeće državne službenike (Vodstvo i upravljanje, Razvoj javnih politika, Strateško planiranje i upravljanje, Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, Upravljanje financijama, kontrola i revizija, Osobni razvoj)

Naziv dobivenog zvanja

Potvrda o završenom programu (završni rad na temu: “Praćenje rada i učinkovitosti državnih službenika”)

Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Samoprocjena

 

Razumijevanje

Govor

Pisanje

Europska razina (*)

 

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

 

Engleski jezik

 

C2

Iskusni korisnik

C2

Iskusni korisnik

C2

Iskusni korisnik

C2

Iskusni korisnik

C2

Iskusni korisnik

Talijanski jezik

 

 

Osnovni korisnik

 

Osnovni korisnik

 

Osnovni korisnik

 

Osnovni korisnik

 

Osnovni korisnik

Njemački jezik

 

 

Osnovni korisnik

 

Osnovni korisnik

 

Osnovni korisnik

 

Osnovni korisnik

 

Osnovni korisnik

Društvene vještine i kompetencije

 Godina dana u SAD-u - život u multikulturalnom okruženju; ujedno i član multikulturalnog društva.

Razvijena vještina slušanja, uključujući i davanje do znanja drugima da slušam

Organizacijske vještine i kompetencije

- U hp-hrvatskoj pošti d.d. te u ministarstvu poduzetništva i obrta koordinacija rada u timu od 23 ljudi

- Organizacija međunarodne konferencije pod nazivom „Pravni lijekovi u javnoj nabavi“ koja se održala u 5. mj. 2007. i 2009.(organizatori: Državna komisija za kontrolu postupaka i javne nabave i Sigma).

- Prvo radno iskustvo stečeno u privatnoj zagrebačkoj firmi (proizvodnja, trgovina, ugostiteljstvo), zaduženje za administrativne poslove.  To je uključivalo svakodnevne kontakte s mnogobrojnim partnerima/kooperantima, koordinacija poslova između 30 zaposlenih, prevoditeljski poslovi na sastancima sa stranim klijentima, izdavanje plaća, depoziti u banci i sl.

- Za vrijeme studija honorarni rad kod stranih diplomatskih obitelji koje su boravile u Zagrebu; dužnosti su bile širokog raspona - od organiziranja selidba u inozemstvo, pomaganja u radu privatnoj fundaciji do davanja instrukcija hrvatskog jezika.  

Računalne vještine i kompetencije

Msoffice

Ostale vještine i znanja

1. Položen CPE (CertificateofProficiencyinEnglishlanguage) ispit na UniversityofCambridge u 12. mj. 2006. s ocjenom C (level C2)

2. Položen ILEC (International Legal EnglishCertificate) u 5.mj. 2007. s ocjenom C.

2. Položen Državni stručni ispit u 10. mj. 2007.

3. Ovlašten sudski tumač za engleski jezik od 12.mj. 2007.

4. Položen pravosudni ispit u 12.mj. 2008.

5.Položen tečaj „Trening trenera“ u Središnjem državnom uredu za upravu, Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika

6. Položen tečaj daktilografije

7. Ovlašteni trener u sustavu javne nabave (prema specijaliziranom programu za trenere u sustavu javne nabave); potvrda od 25.05.2009.

8. Predavač/asistent (kao vanjski suradnik) na Sveučilišnom studijskom centru za stručne studije, Nastavni centar Zagreb, Odsjek za računovodstvo i financije, kolegiji Trgovačko pravo i pravo društava te Javna nabava (od akademske godine 2009./2010. – 2012.)

9.Koautor knjige “Sustav i praksa javne nabave”, izdanje Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2010.

10. mnogi objavljeni članci na temu javne nabave

11.stručni suradnik na OECD/ SIGMA materijalu - usklađivanje materijala za potrebe edukacije profesionalaca u javnoj nabavi s propisima EU Direktiva i hrvatskog zakonodavstva, sve u sklopu IPA projekta "EuropeAid/129724/C/SER/Multi - Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey"

12. Davanje instrukcija engleskog jezika te prevođenje

13.Certifikat u području javne nabave od 13.03.2012. Ministarstva gospodarstva, sukladno čl.178. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) i čl.10. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/12)

14.član Tematske radne skupine br.VI Koordinacijskog povjerenstva za pripremu programskih dokumenata za financijsko razdoblje EU 2014.-2020.: Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovite javne uprave

 

Vozačka dozvola

B

Dodatne informacije

1. Odslušan ciklus seminara „Abeceda EU-a“ u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija

2. Organiziranje konferencije „Pravna zaštita u postupcima javne nabave“, Dubrovnik, 5.mj. 2007. te konferencije „Pravni lijekovi u postupcima javne nabave“ u Dubrovniku u 5.mj. 2009.

3. Redovni predavač na mnogim seminarima/radionicama/edukacijama na temu javne nabave (HUP, HGK, RiF, NN, Ingbiro,Novi informator, itd.)

4. Sudjelovanje na twinning projektu: CARDS program 2002. „Capacity strengthening of the State Commission for Supervision of Public Procurement procedure“ s Republikom Slovenijom

5. Sudjelovanje na twinning projektu: Programe PHARE 2006 Public Procurement – legal protection: Further development of State Commission for Supervision of Public Procurement Procedures and Review System in the Republic of Croatia“ s  Republikom Poljskom

6. Član Jedinice i zamjenik voditelja za provedbu projekata u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (praćenje zadataka i obveza u projektu „Daljnje jačanje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i sustava pravne zaštite“ u sklopu PHARE 2006 programa)

7. Mnogi odslušani seminari na temu javne nabave (u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu)

8.Mnogi drugi razni seminari