Izrada Procjene rizika

27.11.2014

Pravilnikom se propisuju uvjeti, način i metoda izrade procjene rizika, obvezni sadržaji obuhvaćeni procjenom i podaci na kojima se procjena rizika temelji te klasifikaciju opasnosti, štetnosti i napora na radu i u vezi s radom.

Prenosimo Pravilnik Ministarstva rada i mirovinskog sustava koji zajedno s prilozima možete naći ovdje.

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 18. stavka 6. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK O IZRADI PROCJENE RIZIKA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti, način i metoda izrade procjene rizika, obvezni sadržaji obuhvaćeni procjenom i podaci na kojima se procjena rizika temelji te klasifikaciju opasnosti, štetnosti i napora na radu i u vezi s radom.
(2) Ovaj pravilnik propisuje minimalne zahtjeve koje je potrebno ispuniti kod procjenjivanja rizika ali ne utječe na primjenu drugih priznatih načina i metoda procjene rizika nakon što su ispunjeni propisani minimalni zahtjevi.
(3) Procjena rizika je postupak koji provodi poslodavac za sve poslove.
(4) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.
Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Članak 3.
(1) Procjenu rizika mogu izrađivati osobe ovlaštene za izradu procjene rizika.
(2) Procjenu rizika za vlastite potrebe može izrađivati poslodavac.

Članak 4.
(1) Poslodavac je obvezan imati izrađenu procjenu rizika za sve poslove koje za njega obavljaju radnici i osobe na radu.
(2) Procjena rizika mora odgovarati postojećim opasnostima, štetnostima odnosno naporima.

Članak 5.
Postupak procjenjivanja rizika iz članka 2. ovoga Pravilnika se sastoji od:
1) prikupljanja podataka na mjestu rada,
2) analize i procjene prikupljenih podataka što uključuje:

  • utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora,
  • procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora,
  • utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti odnosno napora, i

3) plana mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora koji mora sadržavati:

  • rokove,
  • ovlaštenike odgovorne za provedbu mjera te
  • način kontrole nad provedbom mjera.

4) dokumentiranja procjene rizika.

Članak 6.
Prikupljanje podataka uključuje:

1) poslove koji se obavljaju na mjestu rada,
2) broj radnika koji obavljaju iste poslove,
3) mjesta rada gdje se poslovi obavljaju,
4) uređenje mjesta rada,
5) popis radne opreme,
6) popis izvora fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti i
7) organizaciju rada i raspored radnog vremena,

Članak 7.
(1) Procjenjivanje rizika se provodi u skladu s Matricom procjene rizika prema općim kriterijima razine rizika (vjerojatnost, posljedica) iz Priloga I. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.
(2) Rizik se procjenjuje kao:

  1. mali rizik,
  2. srednji rizik ili
  3. veliki rizik.

(3) Procjenjivanje rizika se provodi uz aktivno sudjelovanje radnika koji obavljaju poslove i uvažavanje njihovih stavova.
(4) Pri procjenjivanju rizika se moraju uvažiti provedbeni propisi iz zaštite na radu (kao što su propisi za osobnu zaštitnu opremu, za ručno prenošenje tereta, za rad sa zaslonima, za radnu opremu, za fizikalna, kemijska i biološka štetna djelovanja) te smjernice iz zaštite na radu (kao što su smjernice o procjeni kemijskih, fizikalnih i bioloških štetnih djelovanja i industrijskih procesa opasnih ili štetnih za sigurnost i zdravlje trudnica, osoba koje su rodile ili doje).

Članak 8.
(1) U procjeni rizika je potrebno dati napomene vezano za zahtjeve posebnih propisa i smjernica zaštite na radu.
(2) Primjer poslova s malim rizicima nalazi se u Prilogu II. ovoga Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.
(3) Poslovi s velikim rizicima su, između ostalog, utvrđeni posebnim propisom o poslovima s posebnim uvjetima rada.
(4) Klasifikacija opasnosti, štetnosti i napora na radu i u vezi s radom se nalazi u Prilogu III. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 9.
(1) Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila, mjere, postupke i aktivnosti za sprječavanje i smanjivanje rizika te osiguravati višu razine zaštite na radu.
(2) Poslodavac mora odrediti rokove, ovlaštenike za provedbu te način kontrole nad provedbom mjera iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.
(1) Poslodavac je obvezan čuvati procjene rizika za poslove koje obavljaju radnici u pisanom ili elektroničkom obliku.
(2) Poslodavac je obvezan dostaviti elektroničku obavijest o procjeni rizika putem informacijskog sustava zaštite na radu Zavodu za unaprjeđivanje zaštite na radu u skladu s provedbenim propisom.

Članak 11.
Obvezni prilozi uz procjenu rizika su:
1) sigurnosni podaci izvora fizikalnih štetnosti, kemikalija, odnosno bioloških agensa koji se koriste
2) popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova,
3) popis osobne zaštitne opreme za poslove kod kojih se mora upotrebljavati,
4) popis potrebnih ispitivanja,
5) popis poslova s posebnim uvjetima rada

Članak 12.
(1) Pri procjeni rizika obvezno sudjeluju radnici, odnosno njihovi predstavnici, ovlaštenici i stručnjaci zaštite na radu, a poslodavac po potrebi uključuje i stručnjake iz pojedinih područja.
(2) O procjeni kao i izmjenama i dopunama procjene rizika, na svojim sjednicama raspravlja odbor zaštite na radu koji prihvaća procjenu rizika ili predlaže ispravke te daje primjedbe i prijedloge.

Članak 13.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o izradi procjene opasnosti (»Narodne novine« broj 48/97, 114/02, 126/03 i 144/09).

Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/14-01/48
Urbroj: 524-03-02-01/1-14-23
Zagreb, 16. rujna 2014.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.