Pitanja i odgovori

1. Što da poduzme radnik ako mu poslodavac ne osigura OZS (radno odijelo, rukavice)?

Odgovor

Poslodavac je dužan omogućiti predstavnicima radnika da, od ponuđenih OZS koja odgovaraju tehničkim zahtjevima nakon probnog korištenja, predlože ono koje im najbolje odgovara. Poslodavac pri ddjeljivanju OSZ radnicima poštuje načelo da su sredstva namjenjena za njihovu osobnu uporabu. Poslodavac mora osigurati da su pri radu pri kojem se upotrebljavaju OZS na raspolaganju tehničke upute za njihovu uporabu. Poslodavac mora pravovremeno i predhodno upoznati radnika o rizicima od kojih ih štite dodjeljena OSZ. U okviru osposobljavanja za rad na siguran način poslodavac mora teoretski i praktično osposobiti radnika za pravilnu upotrebu OSZ što uključuje i zorno pokazivanje načina njihove uporabe. Pri izradi procjene opasnosti poslodavac mora ocijeniti da li OSZ koja radnici moraju upotebljavati ispunjavaju propisane zahtjeve. Predstavnici radnika imaju pravo uvida u dokumente, koji prdstavljaju stručnu podlogu za izbor OZS.

Boris Jureša

Prikaži odgovor Sakrij odgovor
2. Može li radnik biti kažnjen od inspektora kad radi kod poslodavca?

Odgovor

Dakako, radnik može biti finabcijski kažnjen od inspektora iako radi kod poslodavca u slijedećim slučajevima:
Članak 112  ZZNR:
Novčanom kaznom od 100,00 kn kaznit će se za prekršaj na licu mjesta radnik:
- ako puši u prostorijama i prostorima u kojima je pušenje zabranjeno (Članak 63. , stavak 2 i 3).
- ako unosi ili uživa alkohol za vrijeme rada ili ako obavlja rad dok je pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti (članak 64).
- ako onemogući da se utvrdi da li je pod utjecajem alkohola (Članak 65  stavak 2.).
- ako ne obavlja poslove dužnom pozornošću sukladno pravilima ZNR (Članak 77. Stavak 1 i 2).
- ako odmah ne izvjesti poslodavca ili njegovog ovlaštenika o neposrednoj opasnosti po sigurnost i zdravlje (Članak 78. Stavak 3.).
- ako ne obavijesti poslodavca ili njegovog ovlaštenika da odbija rad jer mu neposretno prijeti opasnost za život i zdravlje, zbog toga što nisu primjenjena propisana pravila ZNR ili da je napustio svoje radno mjesto i opasno područje u slučaju ozbiljne, neposredne i nezbježne opasnosti (članak 79,. Stavak 4.)

Za prekršaj iz stavka 1. i podstavka 1. do 4. Kaznit će se i neposredno nadređena odgovorna osoba novčanom kaznom od 500,00 kn.

Boris Jureša

Prikaži odgovor Sakrij odgovor
3. Kako buka utječe na zdravlje radnika?

Odgovor

Prilikom ispitivanja parametara radnog okoliša mjeri se ekvivalentna razina buke koloj je radnik izložen. Ako je izmjerena razina iznad 80 dB izračunava se normalizirana dnevna osobna izloženost buci. Ako radnik radi uvijek na istom mjestu rada normalizirana dnevna izloženost jednaka je ekvivalentnoj buci. Ako je izračunata najviša dnevna izloženost buci veća od 80 dB radi se o posebnim uvjetima rada s naslovom rada u buci, te radnik na takvom.

Boris Jureša

Prikaži odgovor Sakrij odgovor
4. Kako voditi papirologiju za ambalažu koja se nabavlja u EU i ostalim zemljama, a prodaje se u RH ili u EU?

Odgovor

Za onu ambalažu koja se s proizvodima plasira u RH isti je obrazac kao kada kupujemo ambalažu i proizvod prodajemo u RH, ali se posebno ispunjava budući da se radi o uvozu (znači šaljete 2 očevidnika – 1 za uvezenu ambalažu i 1 za kupljenu u RH, kod uvoza se osim za pakiranje proizvoda zbraja s ambalažom proizvoda koji uvozite). Za robu koja se s tom ambalažom plasira u izvoz opet se piše obrazac za povrat naknade.

Krešimir Petlić

Prikaži odgovor Sakrij odgovor
5. Kako voditi papirologiju za ambalažu kupljenu u RH, a izvezenu u zemlje EU i ostale zemlje?

Odgovor

Na propisanim očevidnicima kao i za ambalažu koja je kupljena u RH i prodana u RH, ali onda popunjavate i drugi obrazac za povrat naknade za onu količinu ambalaže  koju izvezete. Za razliku od očevidnika za kupljenu ambalažu (svaka 3 mjeseca – kvartalno), za povrat naknade morate poslati najkasnije 1 mjesec od dana izvoza.

Krešimir Petlić

Prikaži odgovor Sakrij odgovor
6. Kako voditi papirologiju za ambalažu koju kupujemo u Hrvatskoj te proizvod prodajemo u Hrvatskoj?

Odgovor

Na propisanim očevidnicima upisujete količine nabavljene ambalaže (svaki tip ambalaže u svoju rubriku koja ima i predviđeni iznos naknade za tu vrstu ambalaže. Sve što kupite u RH za pakiranje vaših proizvoda stavljate na taj očevidnik.

Krešimir Petlić

Prikaži odgovor Sakrij odgovor