Visina ETUI Francuska

Program suradnje GIP  INTERNATIONAL - Ministarstvo rada, socijalnih odnosa, obitelji  i solidarnosti Francuske i MINGORP-a na području zaštite na radu

Modul 2. Osposobljavanja-djelovanja u graditeljstvu

ZAPISNIK

sa zaključnog sastanka inicijativnog odbora, održan 30. listopada u MINGORP-u

Prisutni:

Stephanie Cours, viša inspektorica rada, DDTEFP 27

Aurelie Ascaride-Bar, inženjer zaštite na radu, DRTEFP Ile de France

Đuro Čizmar, predstavnik DI

Sviben Ratimir, predstavnik poslodavaca, Prigorka Stanogradnja

Boris Jureša,  predstavnik sindikata,. SSSH

Zdravko Muratti, načelnik Odjela zaštite na radu, MINGORP

Branimir Mutnjaković, Odjel zaštite na radu, MINGORP

Gosp. Muratti je otvorio sastanak i ponovio kako program osposobljavanja/djelovanja  u graditeljstvu ima za cilj korištenje pozitivnih francuskih iskustava, te razvijanje zajedničke kulture između inspekcije rada, poslodavaca i predstavnika zaposlenih u graditeljstvu u smislu smanjenja ozljeda na radu u sektoru graditeljstva.

Drugi modul je održan od 26. do 30. listopada 2009. i obuhvatio je rizike vezane za okoliš, kretanje po radilištu i zajedničke prostorije.

Prva dva dana  bio je opći pristup, a obrađena su temeljna načela prevencije rizika primijenjena na problematiku kretanja po radilištu, dizanju i prenošenju tereta na radilištu kao i rizici vezani za radilišta (rasvjeta, električna mreža). Govorilo se i o zajedničkim prostorijama i sanitarnoj opremi.

 Predstavljeni su zahtjevi europskih direktiva koje se odnose na to područje i francuskih propisa.

Treći dan se organizirao posjet radilištu s ciljem da sve uključene strane iznesu svoje viđenje stanja na stvarnom radilištu.

Četvrti dan se raspravljalo o stanju na radilištu koje je svaki vidio sa svoga stajališta.

Zajednički se analiziralo i iznalazile su se optimalne mjere za odgovarajuće situacije.

Gđa. Ascaride-Bar je naglasila da francuski inspektori na licu mjesta u tri slučaja imaju pravo zatvoriti radilište i to kada procjene da je opasnost od rizika  pada s visine, rizika urušavanja i izloženosti azbestu.

Pohvalila je aktivno sudjelovanje naših inspektora u ovom modulu.

Predložen je termin za treći modul od 7. do 11. prosinca 2009., a tema će biti uspostavljanje, uloga i način djelovanja koordinatora.

Zagreb, 24.11.2009.